Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người nắm quyền hành phải biết nhìn xa, ...


Người nắm quyền hành phải biết nhìn xa, trông rộng, lòng dạ ngay thẳng, điều độ khoan dung, biết thương dân, biết nắm thời cơ để khi cần thì thu hút được dân vào việc lớn.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lãnh đạokhoan dung

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống