Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người mắc nợ chẳng khác nào nô ...


Người mắc nợ chẳng khác nào nô lệ.
-
A man in debt is so far a slave.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống