Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người lao động chăm chỉ không bao giờ ...

Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều

Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.
-
He who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and labor.

Menander

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 342 BC
Ngày mất: 291 BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống