Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người lạc quan vui sướng kinh ngạc con ...


Người lạc quan vui sướng kinh ngạc con diều của mình bay cao đến thế nào; người bi quan ủ rũ sầu lo bao giờ con diều của mình sẽ rớt.
-
The optimist pleasantly ponders how high his kite will fly; the pessimist woefully wonders how soon his kite will fall.

William Arthur Ward

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lạc quanbi quan

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống