Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người lạc quan là người nhìn đâu cũng ...


Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ... kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.
-
An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight... the truly wise person is colorblind.

Albert Schweitzer

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoanlạc quanbi quan

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống