Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người không hiểu sự im lặng của bạn có ...


Người không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ chẳng hiểu lời của bạn đâu.
-
He who does not understand your silence will probably not understand your words.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

im lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống