Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên ...

Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.

Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.
-
Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã.

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống