Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên ...

Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.

Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.
-
Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống