Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người không biết tươi cười sẽ không ...


Người không biết tươi cười sẽ không biết cách mở ra những cánh cửa.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống