Người không biết nhận thức sâu xa, ắt có ...


Người không biết nhận thức sâu xa, ắt có ngày sẽ gặp phiền phức âu lo.
-
Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu.

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống