Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ghìm chân bạn không phải con người ...


Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.
-
It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườibản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống