Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người đàn bà mà không biết trang điểm ...


Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Ngạn ngữ Ấn Độ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống