Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người con gái là đóa hoa hồng mà năm tháng ...


Người con gái là đóa hoa hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống