Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người có tài thấy được điểm mấu ...

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
-
A person who is gifted sees the essential point and leaves the rest as surplus.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống