Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ ...


Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.
-
The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

William Faulkner

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 25/9/1897
Ngày mất: 6/7/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống