Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi ...

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.
-
People who know little are usually great talkers, while men who know much say little.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thứclời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống