Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người biết đủ, không bao giờ ...


Người biết đủ, không bao giờ nhục.
-
Tri túc bất nhục.

Lão Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 604 BC
Ngày mất: 531 BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống