Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người biết cách nghĩ không cần thầy ...


Người biết cách nghĩ không cần thầy giáo.
-
Those who know how to think need no teachers.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

suy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống