Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ảnh hưởng tới bạn là người tin ...


Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn.
-
The people who influence you are the people who believe in you.

Henry Drummond

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/8/1851
Ngày mất: 1/3/1897
© 2012 Danh ngôn cuộc sống