Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng ...


Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.
-
Everybody laughs in the same language.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nụ cườingôn ngữ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống