Ngọc mà hóa ra đá, châu mà hóa ra sỏi, đó ...


Ngọc mà hóa ra đá, châu mà hóa ra sỏi, đó là tại lời gièm pha cả.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một chút.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống