Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nghệ thuật là trụy lạc. Anh không cưới ...


Nghệ thuật là trụy lạc. Anh không cưới nó hợp pháp, anh cưỡng ép nó.
-
Art is vice. You don't marry it legitimately, you rape it.

Edgar Degas

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917
© 2012 Danh ngôn cuộc sống