Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ngày mai, mọi lỗi lầm đều được sửa ...


Ngày mai, mọi lỗi lầm đều được sửa chữa; nhưng cái ngài mai đó không bao giờ đến.
-
Tomorrow, every Fault is to be amended; but that Tomorrow never comes.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống