Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu yêu thì nói rằng yêu,. Không yêu hãy ...


Nếu yêu thì nói rằng yêu,. Không yêu hãy nói một điều cho xong.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống