Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực ...

Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi

Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống