Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu người ta quá cố chấp với những ...


Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, người ta khó mà thấy được ai khác.
-
If one sticks too rigidly to one's principles, one would hardly see anybody.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguyên tắcsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống