Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu muốn tôi tin vào Chúa, hãy để tôi ...


Nếu muốn tôi tin vào Chúa, hãy để tôi chạm vào ông ta.
-
If you want me to believe in God, you must make me touch him.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống