Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu một người rồi sẽ mang tiếng nói ...


Nếu một người rồi sẽ mang tiếng nói dối, hắn cũng nên nỗ lực để xứng đáng với cái danh đó.
-
If one is to be called a liar, one may as well make an effort to deserve the name.

A. A. Milne

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

dối tránỗ lực

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống