Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu khó khăn về tiền bạc,bạn hay thử ...


Nếu khó khăn về tiền bạc,bạn hay thử sống không có chúng.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạchài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống