Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu kẻ thù khen ngợi anh thì có nghĩa là ...


Nếu kẻ thù khen ngợi anh thì có nghĩa là anh đã phạm phải sai lầm.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống