Nếu Chúa Trời có thể làm việc thông qua ...


Nếu Chúa Trời có thể làm việc thông qua tôi, ngài có thể làm việc thông qua bất cứ ai.
-
If God can work through me, he can work through anyone.

Francis of Assisi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày mất: 3/10/1226
© 2012 Danh ngôn cuộc sống