Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu Chúa Trời có thể làm việc thông qua ...


Nếu Chúa Trời có thể làm việc thông qua tôi, ngài có thể làm việc thông qua bất cứ ai.
-
If God can work through me, he can work through anyone.

Francis of Assisi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tín ngưỡngtôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày mất: 3/10/1226
© 2012 Danh ngôn cuộc sống