Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người ...


Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.
-
If God hadn't rested on Sunday, He would have had time to finish the world.

Gabriel Garcia Marquez

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gianthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Colombia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/3/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống