Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. ...

Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ

Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Nếu họ trở lại, họ sẽ luôn thuộc về bạn. Nếu họ không trở lại, họ chưa từng thuộc về bạn.
-
If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don't, they never were.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống