Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động ...


Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.
-
If you want a quality, act as if you already had it.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống