Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu bạn không muốn ai làm gì, hãy bảo anh ...


Nếu bạn không muốn ai làm gì, hãy bảo anh ta nói về điều đó; bởi người ta càng nói nhiều, người ta càng có khuynh hướng chẳng làm gì cả.
-
If you do not wish a man to do a thing, you had better get him to talk about it; for the more men talk, the more likely they are to do nothing else.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việclời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống