Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là ...

Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy

Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống.
-
If you suffer, thank God! It is a sure sign that you are alive.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống