Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu bạn biết lắng nghe, những lời khuyên ...

Nếu bạn biết lắng nghe, những lời khuyên của bạn sẽ thuyết phục hơn rất

Nếu bạn biết lắng nghe, những lời khuyên của bạn sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chia sẻlắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống