Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng ...


Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.
-
If you want to love you must serve, if you want freedom you must die.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự doyêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Tuân Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống