Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những ...


Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những nguyên tắc của tự do.
-
Children should be educated and instructed in the principles of freedom.

John Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dogiáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống