Nấc thang thành công không quan tâm ai đang ...


Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó.
-
The ladder of success doesn't care who climbs it.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngquan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.

Mother Teresa

© 2012 Danh ngôn cuộc sống