Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mỹ thua ở Việt Nam vì Mỹ không hiểu ...


Mỹ thua ở Việt Nam vì Mỹ không hiểu người Việt Nam.

Võ Nguyên Giáp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 25/8/1911
Ngày mất: 4/10/2013
© 2012 Danh ngôn cuộc sống