Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay ...


Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụcgiáo viên

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống