Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì ...


Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì không thể xóa nhòa theo thời gian.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống