Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một trong những tài năng lớn lao nhất là ...


Một trong những tài năng lớn lao nhất là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác.
-
One of the greatest talents of all is the talent to recognize and to develop talent in others.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năngphát triển

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống