Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một trong những điều khó khăn nhất trong ...


Một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc đời là nhìn người mình yêu yêu người khác.
-
One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống