Một trong những bài học của lịch sử: ...


Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.
-
One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.

Will Durant

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống