Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, ...

Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, và luôn luôn có động cơ

Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, và luôn luôn có động cơ để hy vọng.
-
A strong mind always hopes, and has always cause to hope.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống