Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một sự phỏng đoán của người đàn bà ...


Một sự phỏng đoán của người đàn bà còn đúng hơn sự tin chắc của người đàn ông.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đàn ôngphụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống