Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người thông minh thuê những người ...

Một người thông minh thuê những người thông minh hơn làm việc cho anh ta

Một người thông minh thuê những người thông minh hơn làm việc cho anh ta nữa.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcthông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống