Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người khôn ngoan mới có thể nhận ra ...


Một người khôn ngoan mới có thể nhận ra một người khôn ngoan.
-
It takes a wise man to recognize a wise man.

Xenophanes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Triết gia
© 2012 Danh ngôn cuộc sống