Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người có thể là quá nhiều thứ cùng ...


Một người có thể là quá nhiều thứ cùng một lúc tới mức anh ta chả là cái gì cả.
-
A man may be so much of everything that he is nothing of anything.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống